Advies/Projectleiding

Archeologische Onderzoeksagenda Flevoland
OPDRACHTGEVER Provincie Flevoland
De provincie had behoefte aan een leidraad voor archeologisch onderzoek, specifiek als instrument bij ontwikkelingsopgaven en synthetiserend onderzoek. Ook moest de agenda helpen bij beleidskeuzes omtrent het verstrekken van onderzoeks- en publicatiesubsidies. Ik leidde de inspiratiesessies met deskundigen en stelde vervolgens de agenda op.
Strategie ArcheoHotspots
OPDRACHTGEVER Stichting ArcheoHotspots
Het concept ArcheoHotspots, waarbij belangstellenden gratis kunnen binnenlopen en meehelpen met (de uitwerking van) archeologisch onderzoek, is een groot succes. In de derde fase van het project was ik erbij betrokken voor strategie en beleidsontwikkeling.
Digitalisering collecties
Advisering van het bestuur over het digitaliseren en via het web ontsluiten van verschillende collecties van de Stichting. Meedenken over metadata etc. en inrichten en mee opstarten van een werkgroep t.b.v. de fotografie van de collecties (afbeelding © Stichting Vrienden van Oud Hillegom).
Cultuurhistorie bij de oeverlanden van Schardam
Op verzoek van de RCE en de provincie Noord-Holland was ik betrokken bij de planvorming voor natuurontwikkeling in de oeverlanden van Schardam, het aanliggende kustwater en enkele binnendijkse natuurgebieden. Mijn rol was het in beeld brengen van het cultuurhistorisch erfgoed, zowel wat bekend is als wat de verwachtingen zijn. Tevens heb ik suggesties gedaan voor het zichtbaar en beleefbaar maken van het erfgoed.
Plan van aanpak Archeologisch informatiecentrum
Naar verwachting zal het project Versterking Markermeerdijken behalve veilige dijken ook de nodige nieuwe archeologische ontdekkingen opleveren. Daarom is het idee ontstaan om bij bezoekerscentrum De Breek in Etersheim een tijdelijk informatiecentrum te vestigen. Voor de realisatie van het informatiecentrum heb ik een plan van aanpak opgesteld. Het ontwerp voor het informatiecentrum werd getekend door Studio Aldo Brinkhoff.
Curatorschap Archeologiehuis Zuid-Holland
Uitvoeren van beheerstaken in het Archeologiehuis Zuid-Holland, coördineren van tijdelijke tentoonstellingen en vergroten van de bekendheid van het Archeologiehuis, gevestigd bij Archeon.
Masterplan 'Romeinen aan de Vliet'
Projectleiding van een traject dat moet leiden tot (gedeeltelijke) realisatie van een Masterplan voor het zichtbaar en beleefbaar maken van de Romeinse geschiedenis.
Schoolse tradities
OPDRACHTGEVER Museum Prinsenhof, Delft
Leerlingen van Delftse basisscholen interviewden ouderen over hun ervaringen op de(zelfde) basisschool. Van de interviews zijn filmpjes gemaakt, waarbij de leerlingen zelf de voice over verzorgden. De filmpjes zijn op WikiDelft geplaatst, de wiki over de Delftse geschiedenis waarvan ik jarenlang projectleider was. Ook voor ‘Schoolse tradities’ trad ik op als projectleider.
Projectleiderschap opstellen Visie ‘Romeinen in Katwijk'
OPDRACHTGEVER Gemeente Katwijk
Katwijk is gezegend met een uitzonderlijk rijk archeologisch bodemarchief, met name aan sporen uit de Romeinse tijd. Zo liggen er onder andere maar liefst twee forten binnen het grondgebied van de gemeente. Om het archeologisch erfgoed beter voor het voetlicht te brengen en integraler te benaderen, is een Visie opgesteld. Voor het tot stand komen van deze Visie en de realisatie van elementen eruit treed ik op als adviseur en procesbegeleider.
Consulentschap Archeologie
Vervanging vanwege zwangerschapsverlof van de consulent Archeologie bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland (2013). Uitvoeren van beheerstaken in het Archeologiehuis Zuid-Holland en verzorgen van adviezen aan gemeenten over o.a. beleid en publieksbereik inzake archeologie.